085-1303558   (ma-vr bereikbaar: 9:00 - 20:00)
×
Registreren of inloggen

Om een afspraak te kunnen maken of een bericht te versturen, moet je je eerst registreren. Registreren kost slechts 2 minuten!

REGISTREREN
INLOGGEN
×
Inloggen
×
Verificatiemail ontvangen

Je bent een stap dichter bij betere schoolcijfers! We hebben een mail gestuurd zodat je je account kunt activeren. Heb je geen mail in je inbox en ook niet in spam? Rechtsonder staan we graag direct voor je klaar!

×
Registreren

Registreer en boek direct de bijlesdocent die bij jou past!

Wil je bijles geven? Start aanmeldprocedure docent
×
Gefeliciteerd,

Leuk, je eerste bijlesverzoek! reageert doorgaans binnen 24 uur op je verzoek en zodra de docent bevestigd heeft, krijg je hierover bericht via de mail. Mocht je een vraag hebben, dan kan je altijd persoonlijk contact met ons teams opnemen!

Algemene voorwaarden Bijles Aan Huis

Wij gebruiken niet graag onnodig moeilijke woorden, zodat iedereen onze voorwaarden begrijpt. Daarnaast houden we het kort en benoemen we alleen de punten die volgens ons echt van belang zijn, zodat je geen boekwerk hoeft te lezen.

Voorwoord

 1. Onderstaande voorwaarden gelden altijd, tenzij we schriftelijk een wijziging zijn overeengekomen;
 2. Onder ‘leerling’ wordt verstaan: leerling, ouder of persoon die namens de leerling spreekt;
 3. Door een bijlesafspraak aan te gaan met een docent, gaat de leerling akkoord met deze voorwaarden;
 4. Al onze uitingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Hoe kan je ons bereiken?

Als je ons wilt spreken, dan kan dat op de volgende manieren:
 • E-mail: info@bijlesaanhuis.nl
 • Telefoon: 085-1303558
 • WhatsApp: 085-1303558
 • Chat: Het gele icoontje rechtsonder
We zijn graag bereikbaar op de volgende tijden;
 • Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 20:00

1. Prijzen losse bijlessen en bijlesplannen

 1. Alle prijzen die Bijles Aan Huis hanteert op de prijzenpagina zijn exclusief mogelijke reiskosten. Reiskosten worden altijd vermeld op het profiel van de docent, indien van toepassing;
 2. Alle prijzen die Bijles Aan Huis hanteert, kan Bijles Aan Huis te allen tijde wijzigen. Uitzondering hierop geldt voor leerling met bijlestegoed, zie hoofdstuk 2. Bijles Aan Huis is verplicht om minimaal een maand van tevoren alle klanten die de afgelopen 60 dagen een bijles boekten of bijlestegoed hebben, per e-mail in te lichten. Deze e-mail wordt zowel naar het registratie e-mailadres als ouderlijk e-mailadres verzonden. Bijles Aan Huis is niet verantwoordelijk, indien de e-mail in de spamfolder belandt;
 3. De duur van de bijles is gebaseerd op wat is ingevoerd op de website, door leerling of docent, of wat is overeengekomen via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp. De duur wordt altijd afgerond op 15 minuten. Vanaf 3 uur voordat de bijles begint, kan alleen van deze tijd afgeweken worden als docent hiermee instemt.
 4. De leerling heeft recht op een gratis kennismakingsgesprek van maximaal 10 minuten. Dit gesprek vindt, natuurlijk na overleg met de leerling, plaats op de wijze zoals de docent het wenst: op een locatie, telefonisch of door videobellen.
 5. Zonder het aanvragen van een bijlesplan binnen de maand waarbinnen de bijles is gegeven, geldt die bijles als een losse bijles.

2. Bijlesplannen

 1. Bijlestegoed wordt door leerlingen, die een bijlesplan hebben aangeschaft, gebruikt om losse lessen aan te schaffen. Het inzetten van bijlestegoed kan vanaf de maand dat het bijlestegoed is aangevraagd. Bijles Aan Huis mag de prijzen van deze losse lessen alleen op 1 augustus verhogen met maximaal 7%. Hierdoor zijn leerlingen met een bijlesplan verzekerd van een redelijk waardebehoud van het bijlestegoed.
 2. Leerling kan het bijlestegoed in geld terugkrijgen, indien één van onderstaande gevallen zich voordoet:
  • Bijles Aan Huis kan geen docent vinden die binnen 10 werkdagen op de locatie van de leerling bijles kan geven voor het gewenste vak, niveau, leerjaar en docenttype. Bij vak en docenttype wordt gekeken naar wat de leerling aanvankelijk bij registratie aangaf als wens. Dit punt vervalt indien de leerling minimaal 2 online bijlessen heeft gehad, omdat dan online bijles aangeboden wordt als vervanging. In dat geval heeft Bijles Aan Huis 10 werkdagen de tijd om een online bijlesdocent aan te bieden voor het gewenste vak, niveau en leerjaar;
  • De leerling heeft nog een restbedrag over dat minder is dan het bedrag waarmee de laatst geboekte bijlesdocent betaald kan worden.
 3. Ingeval Bijles Aan Huis besluit tot teruggave van de bijlestegoeden, wordt Bijles Aan Huis verplicht om dit bedrag binnen 14 dagen terug te storten op de rekening van de leerling.
 4. Leerling kan het bijlestegoed alleen overdragen aan een andere leerling ingeval toekomstige bijlessen geboekt worden op het oorspronkelijke account. Hierbij zorgt Bijles Aan Huis dat het mogelijk is om alle gegevens, zoals e-mailadres, in het account van de leerling (op www.bijlesaanhuis.nl) te wijzigen.

3. Facturering en betaling

 1. Wanneer de leerling in verzuim is, dus niet betaalt binnen de betalingstermijn, heeft Bijles Aan Huis het recht om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding te vorderen.
 2. De incassokosten worden marktconform bepaald door incassobureau IntoCash.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bijles Aan Huis het leveren van een bijlesdocent opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Zodra een leerling door een andere leerling is doorverwezen via een link in het kopje ‘Verwijs een vriend’, ontvangen beide leerlingen het gecommuniceerde bedrag uiterlijk de 15e van de maand erop, zodra de doorverwezen leerling minimaal het genoemde aantal bijlessen heeft gevolgd. Het gebruik van de link is hierbij een voorwaarde. Je krijgt een bevestiging per mail zodra een leerling zich met die link registreert.

4. Garantie

Wanneer een bijles wordt geboekt heeft Bijles Aan Huis zowel een inspanningsverplichting als resultaatsverplichting:
 1. Onder resultaatverplichting valt het redelijkerwijs beheersen en kunnen uitleggen van de lesstof door de docent.
 2. Onder resultaatverplichting valt niet een bepaalde verandering van het schoolcijfer.

5. Uitvoering

 1. Een bijles kan door de leerling tot 3 uur voor het begin van de bijles kosteloos en zonder opgave van reden afgezegd worden;
 2. Indien de bijles binnen 3 uur voor aanvang wordt opgezegd of de leerling niet op het afgesproken tijdstip op locatie in de gelegenheid was om de bijles te krijgen, heeft Bijles Aan Huis het recht om de bestede tijd van de bijlesdocent op uurbasis te factureren. Hieronder vallen: voorbereidingstijd die direct is gerelateerd aan het geven van bijles, reistijd en bijlestijd;
 3. Voor de uitvoering van de bijles verklaart de leerling dat alle informatie, zoals bijleslocaties en bijlestijd, die is verstrekt in het profiel en de kalender van de leerling juiste informatie is. Hier kan alleen van afgeweken worden, indien leerling minimaal 3 uur van tevoren schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp) een aanpassing heeft gemeld bij de docent;
 4. Voor de uitvoering van de bijles verklaart de leerling dat het doel van de bijles niet is: het opzettelijk beïnvloeden van een toetsingsproces of de voorbereiding hierop, door het plegen van fraude. Hieronder vallen: het laten maken van toetsen of bijvoorbeeld huiswerk door een bijlesdocent in naam van de leerling of het ongeoorloofd ondersteuning verlangen tijdens met name toetsing. Indien blijkt dat een leerling bewust met een frauduleuze insteek een beroep doet op een docent van Bijles Aan Huis, heeft Bijles Aan Huis het recht dit leerlingprofiel te verwijderen en om de bestede tijd van de bijlesdocent op uurbasis te factureren. Hieronder vallen: voorbereidingstijd die direct is gerelateerd aan het geven van bijles, reistijd en bijlestijd.
 5. De video-opname van de bijles is alleen voor persoonlijk gebruik van de leerling en wordt na 60 dagen verwijderd.

6. Informatieverstrekking en communicatie

Bijles Aan Huis is niet verantwoordelijk indien e-mails in de spam belanden. Bijles Aan Huis vraagt om info@bijlesaanhuis.nl in de contactenlijst te zetten, zodat de kans nihil is dat e-mail in de spamfolder belanden. Deze wens vermeldt Bijles Aan Huis in de e-mail na registratie.

7. Klachten

 1. Ingeval de leerling een klacht heeft over de dienstverlening van Bijles Aan Huis, wisselt de leerling eerst inzichten aangaande de klacht met de docent uit en meldt de conclusie van het gesprek bij de helpdesk van Bijles Aan Huis. De leerling geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Bijles Aan Huis in staat is hierop adequaat te reageren. Hiernaast dient de leerling de klacht over de gegeven bijles zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen na de bijles, te melden bij de helpdesk van Bijles Aan Huis.
 2. Ingeval de leerling een gegronde klacht meldt, waarbij niet aan de inspanningsverplichting of resultaatverplichting is voldaan, is de leerling niet verplicht voor de bijles te betalen indien aan de volgende voorwaarde is voldaan: de leerling meldt de klacht schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp) bij de helpdesk van Bijles Aan Huis voordat een nieuwe bijles wordt gestart en uiterlijk 7 dagen na het sturen van de factuur waar de klacht betrekking op heeft.

8. Aansprakelijkheid

 1. Bijles Aan Huis stuurt na registratie altijd minimaal één e-mail naar het ouderlijk e-mailadres. In dit welkomstbericht maakt Bijles Aan Huis bij de ouder/verzorger kenbaar dat door middel van het account van de leerling bijlessen geboekt kunnen worden. De ouder is zodoende verantwoordelijk voor het boeken van bijlessen en de betaling hiervan.
 2. Bijles Aan Huis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van de dienst. Hieronder vallen onder andere schoolcijfers en geïnvesteerde tijd van de leerling.
 3. Het is niet toegestaan om prijsafspraken te maken met de bijlesdocent, behalve omtrent reiskosten. In geval een bijlesdocent wordt benaderd om Bijles Aan Huis op deze manier te ondermijnen, wordt een boete van € 500,- gehanteerd en heeft Bijles Aan Huis het recht om het account te verwijderen. Bij herhaaldelijk overtreden geldt een extra boete van € 250,- per extra begane overtreding.

9. Opzegging

 1. De leerling hoeft de dienstverlening niet formeel op te zeggen, dus de leerling kan stoppen met de samenwerking door geen bijlessen af te spreken met de docent van Bijles Aan Huis;
 2. Het volledig verwijderen van het account van de leerling geschiet door middel van een berichtje naar Bijles Aan Huis waarin deze wens wordt uitgesproken.

10. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Bijles Aan Huis is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd;
 3. Bij grote inhoudelijke wijzigingen zal Bijles Aan Huis de leerling per e-mail uiterlijk 14 dagen van tevoren inlichten.

11. Verwerking persoonsgegevens

 1. Bijles Aan Huis verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Bijles Aan Huis meldt dit altijd direct per e-mail aan de ouders of voogd, en vraagt zodoende toestemming. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact op met Bijles Aan Huis. Deze informatie wordt direct verwijderd.
 2. Bijles Aan Huis neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bijles Aan Huis.
 3. Bijles Aan Huis BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website van Bijles Aan Huis en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je meldt je af voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 4. Bijles Aan Huis verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijles Aan Huis verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van de betaling;
  • Om telefonisch of per e-mail contact op te nemen als dit nodig is om de dienstverlening van Bijles Aan Huis goed uit te kunnen voeren;
  • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om te zorgen dat een bijles tot stand komt.

12. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bijles Aan Huis bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Deze voorwaarden zijn opgesteld op 5 november 2019.

Niet gevonden wat je zocht?

Wij staan graag persoonlijk klaar om je te helpen!